category city rank src_category_en src_city_name_en
jinrongfuwu shanghai 1 danbaobaoxiantouzi sh
ktvjiuba shanghai 2 zpwentiyingshi sh
but int hive0.14,the results in the column **src\_category\_en** is wrong,and is just the **city** contents:
category city rank src_category_en src_city_name_en
jinrongfuwu shanghai 1 shanghai sh
ktvjiuba shanghai 2 shanghai sh